ALKOLD

Önümiň görkezilmegi

ALKOLD

Aýratyn önümler

ALLCOLD dünýä lideri wakuumdyr
sowadyjy çözgütlerde we vakuum sowadyjylary öndürmekde

Birnäçe amaly senari

ALLCOLD ýokary tehnologiýaly kärhana
gözleg işlerine we Hytaýyň Dongguan şäherinde 10,000m2 desgasy bar

 • pexels-alleksana-4113884
 • veg-slaýder-21
 • pexels-secret-bag-931179
 • pexels-secret-bag-931166
 • pexels-alleksana-4113889

ALKOLD

Önüm meselesi barada maslahat

ALLCOLD dünýä lideri wakuumdyr
sowadyjy çözgütlerde we vakuum sowadyjylary öndürmekde

ALKOLD

Biz hakda

ALLCOLD, SEMCOLD USA (80 ýyldan gowrak wakuum sowadyjy we sowadyjy bilen meşgullanýan) bilen birleşdirilen sowadyjy çözgütler we vakuum sowadyjylary öndürmek boýunça dünýäde öňdebaryjy wakuumdyr, gök önümleri sowatmak üçin döredilen vakuum sowadyjylarymyz, täze kesilen güller, bişirilen iýmitler, merkezi aşhana, kömelek, bişirilen iýmit we suşi tüwi, kompost we turf we ş.m.

 • Gül-vakuum-sowadyjy
 • IMG_6881 (1)
 • Wakuum-sowadyjy-kömelek-3
 • d576117be78520bd71db2c265b84fe9
 • Bişirilen-vakuum-sowadyjy maşyn

ALKOLD

Habarlar we blog

 • Täze kesilen güller üçin vakuum sowadyjy

  Gülçülik, dünýäde möhüm we sosial we ykdysady taýdan möhüm ähmiýete eýe bolan oba hojalygydyr.Güller ösen ähli gülleriň ep-esli bölegini tutýar.Güller ýygnalandan soň, temperatura olara iň köp täsir edýän faktorlardan biridir.Bu wagt ...

 • WAKUUM sowatmak - bu näme?

  Supermarket alyjy ýa-da sarp ediji üçin önümiň üýtgeşik bir proses bilen sowadylandygyny aýtmak hiliň alamatydyr.Wakuum sowadyşy adaty usullardan tapawutlanýan ýerinde sowuklama, sowuk howany urmaga däl-de, önümiň içinden gazanylýar ...

 • Kömelek üçin tozan sowadyjy-B

  Umuman, hasyl ýygnalandan soň önümiň hilindäki ýitgini azaltmaga kömek edýär.Şonuň ýaly-da, öňünden arassalamak täze önümleriň saklanyş möhletini ýokarlandyrýar.Qualityokary hilli we has uzak saklanyş möhleti kömelek ösdürip ýetişdirýänlere has köp girdeji gazanmagy aňladýar....

 • Kömelek üçin tozan sowadyjy-A

  Soňky ýyllarda kömelek fermalarynda wakuum sowadyşyny kömelek üçin çalt sowatmak usuly hökmünde has köp ulgam oturdyldy.Dogry sowadyş amallarynyň bolmagy islendik täze önümiň işlenmeginde möhümdir, ýöne kömelek üçin öňem bolup biler ...

 • Çörek önümleri üçin wakuum sowadyjy

  Gelip çykyşy Çörek önümçiliginde wakuum sowadyşyny amala aşyrmak, çörek bişirijileriň önümi gaplamak arkaly ingredientleri ulaltmak ädiminden wagty azaltmak zerurlygyna jogap hökmünde ýüze çykdy.Wakuum sowadyşy näme?...

 • baglanyşyk iýmitleri
 • Logotip-8
 • Logotip-9
 • Müşderilerimiz-5
 • Müşderilerimiz-6
 • Müşderilerimiz-7
 • Müşderilerimiz-8
 • Müşderilerimiz-9
 • Müşderilerimiz-10
 • Müşderilerimiz-11
 • Müşderilerimiz-12
 • Müşderilerimiz-13
 • Müşderilerimiz-14
 • Müşderilerimiz-15
 • Müşderilerimiz-16
 • Müşderilerimiz-17
 • Müşderilerimiz-18
 • Müşderilerimiz-19
 • Müşderilerimiz-20
 • Müşderilerimiz-21
 • Müşderilerimiz-22
 • Müşderilerimiz-23